Pro to, abyste byla krásná, nemusíte trpět

Autor: 4 Beauty s.r.o.

Umožňuje to nová technologie Med Contour díky které už nemusíte vždy podstupovat operace, aby vaše tělo zůstalo stále štíhlé.

A to díky nové technologii Med Contour : ta odstraňuje tuk pomocí ultrazvuku. S použitím této metody dochází k viditelné redukci tukových polštářků, nepříjemné pomerančové kůry a tukových záhybů, které mizí přirozeným způsobem. Tato pravděpodobně nejlepší ultrazvuková technologie se podstatně liší od všech jiných metod dostupných na trhu. Jedná se o skutečnou alternativu operační liposukce, avšak bez chirurgického zákroku, bez bolesti a jizev a bez rizika spojeného s operací. Tato metoda je šetrná a vysoce efektivní, působí přímo a intenzivně na tukové buňky, ale i selektivně ve vmezeřených oblastech. Při využití jevu zvaného kavitace je dosaženo téměř neuvěřitelných výsledků – dochází při ní k implozi tukových buněk pomocí nízkofrekvenčního ultrazvuku, jež je směřován na lokální tukovou tkáň.

Med Contour je bezpečný a řízený ultrazvukový systém.

Med Contour funguje jako duální ultrazvukový generátor, který může vydávat přenosovou frekvenci 1 MHz. Tato přenosová frekvence je modulována v rozsahu 20 až 60 kHz. Každý zdroj dokáže vydávat ultrazvukové vlny o průměrné intenzitě 2 W/cm2, přičemž maximální hodnoty mohou dosáhnout až 30 W/cm2.

Kromě toho, že je přístroj Med Contour vybaven duálním zdrojem ultrazvukových vln, jeho ruční aplikátor také využívá vakuovou technologii pro nadzvednutí tukové tkáně, jež je ošetřována ultrazvukovými vlnami, přičemž zachovává nedotčenou podkladovou tkáň, a zvyšuje tedy účinnost a bezpečnost tohoto ošetření, které je tak soustředěno pouze na konkrétní zónu.

Nízkofrekvenční ultrazvuk

Výrazného účinku redukce uloženého tuku a celulitidy je dosaženo díky procesu kavitace, jež vzniká při nízkofrekvenčním ultrazvukovém záření o vhodné intenzitě. Ultrazvuková frekvence je parametr, který ovlivňuje hloubku průniku vlny a tedy i její působení. Čím nižší je frekvence, tím hlubší průnik.

Při velmi nízkých frekvencích může ke kavitačnímu účinku docházet i hluboko ve spodních vrstvách, avšak povaha účinku evidentně závisí na intenzitě ultrazvuku (u přístroje Med Contour je možné v manuálním režimu zvolit intenzitu od 0,5 do 3 W/cm2 s možností jejího zvyšování či snižování postupně o 0,5 W/cm2).Společnost General Project zvolila pro přístroj Med Contour 1 MHz duální generátor ultrazvuku s možností modulace frekvence v rozsahu od 20 do 60 kHz.Frekvence 1 MHz je samozřejmě bezpečná a nijak neškodí, již dlouho se využívá k léčbě svalového traumatu a v literatuře lze najít spoustu studií o jejích účincích. To naznačuje, že může být docíleno větší hloubky a zároveň větší bezpečnosti než s mnohými necertifikovanými a nekontrolovanými přístroji, jež jsou v současnosti k dispozici na trhu.

kavitacelucka2

Patentovaný Aplikátor Med Contour

Díky zvláštnímu ručnímu aplikátoru nadzvedává Med Contour část tkáně, jež má být ošetřena, a ozařuje pouze konkrétní oblast dvěma ultrazvukovými paprsky směřujícími proti sobě, díky čemuž je eliminováno riziko poškození tkáně nacházející se vespodu. Modulace v rozsahu od 20 do 60 kHz dokáže zvětšit hloubku průniku ultrazvukového paprsku a tím vyvolat hlubší kavitační účinek na tukové buňky. Pulsy o nízké frekvenci, které při této modulaci vznikají, zajišťují větší mechanický a lipolytický účinek.

Mechanická lipolýza

Během ošetření pomocí tohoto kavitačního systému dochází k mechanické lipolýze, která vede k mechanickému rozkladu tukových buněk, díky čemuž je podpořeno uvolňování mastných kyselin buňkami. Zničené tukové buňky se musí z těla odstranit lymfatickým systémem, proto musí po ošetření následovat lymfodrenážní masáž pro podporu tohoto procesu, která pomáhá odvést tekutiny z těla lymfatickými uzlinami.

Přístroj Med Contour je vybaven ručním aplikátorem vytvořeným k tomu, aby jím bylo možné otevřít lymfatické uzliny a provádět lymfodrenážní masáž, a to pomocí biokompatibilních elastomerických membrán. Ty velmi dobře přilnou ke tkáni a pohybují s ní tak, aby se zlepšila lymfatická, arteriální a žilní cirkulace i metabolismus v tkáních. Tím dochází také ke zlepšení eliminace tekutin.

Pracovní režimy Med Contour

Med Contour má dva pracovní režimy: manuální a automatický s předem nastavenými programy.

V manuálním režimu může obsluha regulovat ultrazvukové záření výběrem buďto plynulého režimu nebo modulovaného režimu, přičemž má možnost volit modulaci v rozsahu od 20 do 60 kHz. Je možné zvolit také kombinované nebo střídavé záření. V prvním případě fungují oba ultrazvukové moduly zároveň a v druhém případě dochází k měnění ultrazvukového paprsku – snižuje se průměrná intenzita, ale zároveň je indukována vysoká intenzita – čímž je dosaženo silného mechanického účinku. V manuálním režimu může obsluha také volit úroveň intenzity ultrazvuku i sílu vakua jak pro kavitační ošetření, tak i pro lymfodrenážní masáž.

Přednastavené program přístroje Med Contour

Přístroj Med Contour má 46 přednastavených programů pro použití v automatickém režimu: 36 z nich je určeno pro ošetření s použitím kavitačního ručního aplikátoru a je možné je volit podle typu celulitidy (edematózní, fibrózní, sklerotická, jež se také nazývá edematózně-fibrózní celulitida) nebo podle typu uloženého tuku (řídký, středně tuhý, tuhý) v kombinaci se šesti místy ošetření na těle; 10 z nich je určeno pro použití s ručním aplikátorem pro lymfodrenážní masáž, přičemž 4 z nich jsou určeny pro otevření lymfatických uzlin a 6 pro různá místa ošetření na těle. V automatickém režimu je možné také volit úroveň vakua s použitím dvou různých aplikátorů a obsluha může volit z těchto úrovní intenzity: 2; 2,5 nebo 3 W/cm2.

Postup ošetření přístrojem Med Contour

 1. Otevření lymfatických uzlin - Ošetření pomocí přístroje Med Contour začíná otevřením lymfatických uzlin: na začátku jsou aktivovány a otevřeny mízní uzliny, aby se zlepšil průtok nadměrného množství tekutin a byla usnadněna jejich eliminace.

 2. Kavitační ošetření ultrazvukem - Následuje kavitační ošetření ultrazvukem. Podle problematické oblasti se zvolí konkrétní program. Účinkem kavitace dochází k prasknutí tukových buněk a začíná metabolický proces, který vede k přirozenému odstranění odpadního tuku z těla.

 3. Lymfodrenáž - S použitím přístroje Med Contour je možné provádět okamžitou lymfodrenáž ošetřené partie, aby se urychlilo odstranění zbytků skrze lymfatickou soustavu.

Jaké účinky má kavitace vyvolaná působením ultrazvukových vln na tukovou tkáň?

kavitacelucka1

Kavitace je proces rychlého vytvoření a následného popraskání miliónů mikroskopických bublinek (nebo dutinek) v tekutině. Ultrazvukové vlny, tak jako všechny zvukové vlny, jsou střídající se vlny vysokého a nízkého tlaku. Toto kolísání může způsobit kavitaci. Bublinky se během fáze, kdy se vyskytuje nízký tlak, zvětšují a jsou stlačeny, v průběhu fáze, kdy se vyskytuje vysoký tlak, pak dochází k implozi bublinek. Tato imploze způsobuje zvýšení teploty a během mikrosekund dochází ke změnám tlaku a výměnám tepla.

 • Imploze bublinek v tukové tkáni vede k prasknutí buněčné membrány a následnému mechanickému rozrušení tukových buněk.

 • Nízkofrekvenční ultrazvukové vlny mají na tukovou tkáň tyto účinky:

 • Molekulární přesun triglyceridů a zvýšení jejich fluidity

 • Zvýšení propustnosti buněčné membrány

 • Lipolýzu nebo vypuzení mastných kyselin z buněk tukové tkáně

 • Lýzu tukových buněk (zničení buněk v důsledku roztržení buněčné membrány)

 • Rozpad vláknité podkladové tkáně v tukových buňkách mechanickým působením

Jaká je hloubka průniku ultrazvukového paprsku?

Hloubku průniku ultrazvukového paprsku určuje jeho frekvence: snižováním frekvence se bude hloubka průniku zvětšovat.Ultrazvukový paprsek, který se vyzařuje na tukovou tkáň při frekvenci 1 MHz, je teoreticky schopen zachovat si polovinu své intenzity v hloubce až do 10 cm. Jestliže paprsek narazí na jiné tkáně, jak jsou svaly nebo šlachy, ztratí svou intenzitu a nepronikne tak hluboko.Jelikož má přístroj Med Contour automatický systém pro nadzvednutí malé části tkáně a zdroje záření, které jsou nastaveny proti sobě v úhlu 135°, působení ultrazvuku je soustředěno především na tukovou tkáň.

Jaký je rozdíl mezi plynulým a modulovaným režimem?

V plynulém režimu přístroj vydává ultrazvukovou vlnu při frekvenci 1 MHz. V modulovaném režimu je ultrazvuk vydáván jako sled plusů při frekvenci, která se různí v rozsahu od 20 do 60 kHz. V tomto druhém případě se pulsy s nízkou frekvencí a větším mechanickým účinkem šíří hlouběji do panninculus adiposus (tukového polštáře) o určité tloušťce. Výsledek této modulace je srovnatelný s tím, kterého se dosáhne při použití ultrazvuků s nízkou frekvencí, ale bez rizika, které je obecně spojeno s tímto druhem léčby. Plynulý režim je na rozdíl od modulovaného doporučován pro odstranění vrstev uloženého tuku nebo povrchové celulitidy.

Může se přístroj Med Contour používat v kosmetických salonech?

kavitacelucka

Intenzita ultrazvukových vln, které přístroj Med Contour vydává, splňuje vyžadované bezpečností normy pro terapeutické použití tohoto přístroje. To v případě každého zdroje záření odpovídá průměrné intenzitě 3 W/cm2. Přístroj však může vydávat záření o daleko vyšší vrcholové intenzitě. Pro užívání tohoto přístroje nejsou stanoveny žádné konkrétní omezení a kontraindikace jsou jasně specifikovány.

Je kavitace prováděná s užitím přístroje Med Contour nebezpečná?

Ošetření s použitím systému MED CONTOUR se provádí pomocí zvláštního ultrazvukového ručního aplikátoru, který má mírně vydutý tvar a tvoří ho dva ultrazvukové měniče, které jsou umístěny částečně proti sobě. Tento aplikátor je spojen s vakuovou pumpou, která vytváří sání a tím přitahuje tukovou tkáň k sobě. Působení ultrazvuku se tak soustřeďuje na tu část, která je nadzvednuta vakuovým systémem, a je tak zajištěno neobyčejně bezpečné a efektivní ošetření.

MED CONTOUR tak může postupně odstraňovat lokalizovaný tuk bezpečným, příjemným a efektivním způsobem. Bezbolestně a bez nutnosti regenerace následně po ošetření poskytuje okamžité a viditelné výsledky a přitom stimuluje přirozený proces metabolismu lipidů. Po každém ošetření je možné pozorovat viditelnou redukci objemu ošetřených oblastí. Bezpečnost přístroje Med Contour je dále zaručena jeho modulačním systémem s nízkou přenosovou frekvencí 1 Mhz.

Může se přístroj používat na všechny části těla?

Díky několika programům pro různé části těla, kterými je systém vybaven, díky nízkofrekvenční modulaci a konkrétní geometrii vyzařování je možné Med Contour používat na jakoukoli část těla s výjimkou obličeje.

Jaké jsou kontraindikace použití přístroje Med Contour?

Ano, pro použití existují kontraindikace. Doporučuje se, aby se tyto metody ošetření nepoužívaly u pacientů, kteří trpí onemocněním srdce nebo aktivním vaskulárním onemocněním, u osob, které mají kardiostimulátor nebo trpí trombózou a/nebo tromboflebitidou, u těch lidí, u kterých se vyskytují závažné poruchy metabolismu tuků nebo kteří podstupují antikoagulační léčbu. Jeho použití se nedoporučuje ani u pacientů, kterým byla provedena transplantace, u těhotných žen a u osob s kovovými protézami.

Proč je po ultrazvukovém ošetření přístrojem Med Contour nutné provést ještě lymfodrenážní masáž?

 • Lymfodrenážní masáž pomáhá odstranit z těla skrze lymfatické uzliny tekutiny a odpadní látky, které vznikají při kavitačním ošetření.

 • Lymfodrenážní ošetření je jediný způsob, jak viditelně redukovat objem partií ošetřených ultrazvukem.

 • Musí se během ošetření používat zvláštní olej?

 • Pro použití nejsou potřeba žádné zvláštní výrobky. Může se používat normální olej pro masáž spolu s esenciálními oleji s lipolytickými účinky nebo účinky proti celulitidě.

Jak dlouho trvá jedno ošetření?

Jedno ošetření trvá v průměru jednu hodinu. Pro každou konkrétní partii se doporučuje 6 až 10 ošetření v intervalu 7-10 dnů. Po každém dokončeném ošetření je nutné provést lymfodrenážní masáž (kavitace + lymfodrenážní masáž).

predpolaser1
predpolaser
Med Contour
Med Contour

Aktualizováno: 25.11.2011

Alternativa liposukce - neinvazivní odstranění tuku a celulitidy - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Branislava L. 15.3.2011
Spokojený/á

Po dobu, kdy jsem pravidelně docházela do Petra Clinic na jednotlivá ošetření, jsem si velice rychle zvykla nejen na profesionální a dokonalý přístup, ale taky na velice příjemné vystupování všech zaměstnanců, "rodi... Více 

Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní