Ověřil/a:
Přední plastický chirurg s dlouholetou praxí u nás i v zahraničí. Působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie FN Na Bulovce a 1. LF UK a jako vedoucí Subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze.
Vytvořeno: 4. 2. 2021 · Aktualizováno: 26. 4. 2022

Navigace

 • Sekundární rhinoplastika
 • Po jaké době je možné podstoupit reoperaci nosu
 • Kdy přistoupit k sekundární rhinoplastice
 • Typy funkčních potíží
 • Základní typy potíží jsou tyto:
 • Nespokojenost s výsledkem
Reoperace nosu

Reoperace nosu

Sekundární rhinoplastika

Sekundární rhinoplastika je název pro korekční výkony, které následují po více nebo méně zdařilých primárních operacích nosu. Korekce nosu je velice delikátní výkon a i nejmenší technická chyba nebo pooperační komplikace mohou mít za následek neuspokojivý efekt.

Chirurgická korekce tvaru nosu patří mezi nejzásadnější výkony plastické chirurgie. Nos je dominantou obličeje a změna jeho tvaru výrazně ovlivní vzhled celé tváře. Korekce tvaru nosu nemůže být uniformní, vždy musí respektovat individualitu pacienta.

Odhaduje se, že u zkušených plastických chirurgů, kteří operují nosy často, je nutná sekundární rhinoplastika u 5 procent pacientů, u méně zkušených operatérů přibližně u 15 až 20 procent pacientů.

reoperace nosu

Fotografie před a po zákroku (MUDr. Martin Molitor PhD.)

Po jaké době je možné podstoupit reoperaci nosu

Stejně jako u všech reoperací v estetické chirurgii, i zde se doporučuje se sekundární korekcí vyčkat minimálně půl roku, lépe ale rok, aby operované tkáně měly čas na úplné zhojení a regeneraci. I pak je však výkon podstatně obtížnější. Kůže i chrupavky jsou křehké a preparace v jizevnaté tkáni je velmi náročná. Předchozími operacemi, jizvením a někdy proběhlými komplikacemi je rovněž zhoršené prokrvení tkání. Po zákroku je také potřeba počítat s otoky. Otok je možné pozorovat i po dobu týdnů až měsíců.

Velmi obtížně se korigují nosy operované jinými plastickými chirurgy, protože každý má svůj styl, dělá to trochu jinak a operatér provádějící korekční výkon neví, co může očekávat a jaký nález bude přítomen po preparaci. Operační protokol z přechozí operace v tomto případě může být velice nápomocen, ale ani ten někdy nepostihuje všechny detaily.

reoperace nosu

Pacientka před a po zákroku (Klinika YES VISAGE)

Kdy přistoupit k sekundární rhinoplastice

První otázka, kterou je potřeba při zvažování sekundární rhinoplastiky zodpovědět, je, zda problémy jsou funkčního rázu (porucha dýchání, pokles špičky při úsměvu…), nebo estetického charakteru (křivý nos, nerovný hřbet, pokleslá kolumela…). Druhou otázkou je to, zda subjektivní vnímání pacienta je v souladu s objektivním nálezem na nose. Pokud je mezi nálezem a steskem pacienta diskrepance, je na zvážení, zda provést operaci, riziko neúspěchu je vysoké. Nakonec třetí otázkou je, zda problém lze řešit, a pokud ano, pak za jakou cenu ve smyslu rozsahu operace, jizev, nutnosti odběru chrupavčitých nebo kostních štepů apod.

Problémy, které mohou vyžadovat následnou korekci, jsou tak rozmanité, že je téměř nemožné všechny stručně obsáhnout a popsat.

reoperace nosu

Funkční potíže

Typy funkčních potíží

Funkční potíže, které po primární rhinoplastice přetrvávají, jsou v zásadě trojího typu:

 1. Porucha dýchání většinou s obstrukcí jedné nosní dírky. Příčinou může být deformace nosní přepážky nebo její deviace na jednu stranu, důvodem mohou ale taky být hypertrofické konchy - nosní slizniční výrůstky, tzv. mušle, které zvlhčují a ohřívají vzduch a vyklenují se z boční stěny nosní dutiny proti nosní přepážce. Korekce závisí na příčině, koriguje se nosní přepážka, nebo je potřebné přiměřeným způsobem snést nadbytečnou část konchy. Pokud se vám obtížně dýchá nosem, může vám pomoci septoplastika, jedná se o chirurgický výkon, který upravuje vybočenou nosní přepážku.
 2. Vlající křídla nosu, tj. vtahování až kolaps křídel nosu při dýchání. Tato vada je častá po přílišné redukci chrupavek nosu zejména v kombinaci s tenkou kůží a úzkým nosem, o to těžší je korekce. Většinou je potřeba podpořit kolabující křídla implantací chrupavčitých štěpů.
 3. Pokles špičky nosu při úsměvu nebo mluvení. Tato funkční potíž je způsobena zvýšenou funkcí párového svalu, který stahuje nosní přepážku dolů, tzv. musculus depressor septi nasi. Řešení je efektní a poměrně jednoduché prostým protnutím svalových vláken uvedeného svalu.

Estetické nedostatky mohou být podstatně rozmanitější a často i nepatrná nedokonalost je vnímána velice negativně. Velmi záleží na subjektivním názoru a vnímání pacienta.

Základní typy potíží jsou tyto:

Základní typy potíží

Základní typy potíží jsou tyto:

 1. Nedostatečná projekce špičky, nebo naopak přílišná prominence (Pinocchio tip). Při nedostatečné projekci špičky je nutno buď redukovat více hřbet nosu, pokud to profil ještě dovolí, nebo zvětšit projekci špičky chrupavčitým štěpem. Při velké prominenci špičky je potřeba redukovat chrupavky hrotu, nebo je pomocnými nářezy a stehy tvarovat.
 2. Nadbytek tkání nad špičkou nosu (polybeak deformity, supratip deformity). U této deformace se snášejí nadbytečné tkáně nad špičkou nosu, většinou vazivo nebo chrupavka nosní přepážky.
 3. Sedlovitá deformace (ski-slope nose). U tohoto nosu je buď potřeba snížit ještě více dolní části hřbetu nosu, pokud je prominence nosu v této části ještě dostatečná, většinou je ale nutno doplnit chybějící tkáně hřbetu nosu po příliš radikálním snesení hrbolu chrupavčitým štěpem nebo jiným materiálem. Není výjimkou i kombinace obou uvedených řešení, kdy se v dolní části hřbetu nosu snesou prominující tkáně a ty se pak využijí k vyplnění defektu v horní části hřbetu nosu.
 4. Prasečí nos (piggy nose), neboli pohled do brokovnice, který vzniká přílišným zvednutí špičky nosu a při pohledu zepředu je vidět otevřené nosní dírky. Korekce spočívá v prodloužení nosu v oblasti špičky, v podstatě vždy je nutné použít chrupavčitý štěp. Jenom výjimečně lze vadu korigovat zkrácením sloupku mezi nozdrami a vysunutím křídel nosu nahoru.
 5. Vytažené nosní křídla, nebo jiná deformita křídel. Retrahovaná nosní křídla je obtížné korigovat i primárně a po předchozí operaci s jizvami je to ještě obtížnější. Téměř vždy je nutno kůži křídla mobilizovat a vložit chrupavčitý, slizničně-chrupavčitý nebo kožně-chrupavčitý štěp.
 6. Vnořená, nebo naopak prověšená kolumela (sloupek mezi nozdrami). První deformita se koriguje doplněním kolumely chrupavčitým štěpem, posunem kolumely dolů, nebo, při dlouhém nose, lze vysunout křídla nosu výš. Opačný případ, tedy prověšená kolumela, se koriguje snesením přebytečné chrupavky kolumely.

Z výčtu uvedených vad po rhinoplastice se podle studie nejčastěji vyskytují polybeak deformita ve 33 % a ski-slope deformina ve 24 %. Jsou to naštěstí potíže, které se dají relativně dobře a efektivně řešit. Ostatní vady, zejména deformace chrupavčité části nosu, se korigují hůře a v projizveném terénu po několika přechozích operacích jsou výsledky často kompromisní.

operace nosu

Může se stát, že se pacient neztotožní s novým tvarem nosu

Nespokojenost s výsledkem

Tak jako u všech estetických výkonů, i zde může dojít k neúspěchu a nespokojenosti pacienta i chirurga. Tento neúspěch může být objektivní a tvar nosu, funkčnost nebo obojí je potřeba dále korigovat. Následnou korekcí lze dosáhnout optimálního výsledku a pacienta uspokojit.

Neúspěch může ale být pouze subjektivní, tvar a funkčnost nosu může být perfektní, ale pacientovy představy se nenaplní a není schopen se ztotožnit s novým tvarem nosu a vzhledem obličeje. Tyto situace jsou pak téměř neřešitelné a svízelné jak pro pacienta, tak pro operatéra.

"Obsah zveřejněný na tomto portálu je pouze informativní, nemůže za žádných okolností nahradit individuální konzultaci s odborníkem na plastickou chirurgii a estetickou medicínu nebo souvisejícími obory. Pokud uvažujete o podstoupení zákroku (nebo máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy), obraťte se na svého lékaře. Estheticon nepodporuje ani neschvaluje žádný obsah, ošetření, produkty, názory, zdravotnické pracovníky ani žádný jiný materiál či informace obsažené v tomto textu ani jinde na tomto webu."