PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ESTHETICON.CZ

VLASTNÍK WEBOVÝCH STRÁNEK

Zodpovědným za tuto platformu je ESTHETICON S.R.O. s identifikačním číslem 25044567 a adresou Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: C 14604 a e-mailová adresa info@estheticon.cz.

Estheticon je součástí obchodní skupiny, kterou tvoří následující společnosti:

Všechny společnosti vykonávají stejnou činnost a poskytují tytéž služby v oblasti estetické medicíny soukromým i profesionálním uživatelům a klinikám v různých zemích.

Jednotliví uživatelé, odborníci a střediska z každé země uzavřou smlouvu se společností, která je za danou zemi zodpovědná; v zájmu co nejlepšího fungování všech společností společně vzájemně sdílejí zdroje, informace a poskytují si služby (dále společně jen ESTHETICON).

Toto právní upozornění stanovuje podmínky, kterými se řídí používání naší PLATAFROMY a přístup k ní, včetně pouhého prohlížení.

PŘÍSTUP

K této platformě budete mít přístup buď prostřednictvím webových domén, aplikací nebo profilů na sociálních sítích společnosti ESTHETICON (dále společně jen "PLATFORMA").

Z ESTHETICONU chceme maximalizovat možný přístup k PLATFORMĚ, kde je to nejdůležitější, je obsah, a proto se o PLATFORMU staráme a pracujeme na tom, aby byla maximálně přístupná.

Společnost ESTHETICON může přerušit přístup ke své PLATFORMĚ z bezpečnostních důvodů, z důvodu údržby technologické infrastruktury nebo z důvodu chyb v dodávce energie. Pokud je přerušení trvalé, budou uživatelé o této okolnosti informováni.

PŘÍSTUP K PLATFORMĚ A JEJÍ POUŽÍVÁNÍ

Přístup, prohlížení nebo používání PLATFORMY ESTHETICON zakládá podmínku uživatele pro ty, kteří k ní přistupují, prohlížejí ji nebo ji používají, což znamená, že při tomto přístupu, prohlížení nebo používání přijímají podmínky tohoto právního upozornění.

Na druhou stranu přístup k některým službám nabízeným na PLATFORMĚ je určen výhradně našim registrovaným uživatelům. Vyžaduje předchozí registraci a před spuštěním služby souhlas s podmínkami používání společnosti ESTHETICON. Mohou se nahradit, doplnit nebo změnit ty, které jsou uvedeny v tomto právním upozornění, jakož i Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie společnosti ESTHETICON.

Společnost ESTHETICON nezaručuje dostupnost, kontinuitu ani bezporuchový provoz PLATFORMY. Společnost ESTHETICON proto v rozsahu povoleném zákonem neodpovídá za škody vzniklé nedostupností nebo přerušením provozu PLATFORMY v důsledku nepředvídatelných okolností, kvality a spolehlivosti telekomunikačních sítí, vyšší moci nebo jakýchkoli příčin, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, jako jsou viry a zásahy třetích stran.

Nezapomeňte, že společnost ESTHETICON není poskytovatelem žádné ze služeb zveřejněných na naší PLATFORMĚ Profesionálními uživateli, a proto není prodejní stranou při uzavírání smluv o službách, které může Soukromý uživatel poskytnout konkrétnímu Profesionálnímu uživateli.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ ESTHETICONU

Tyto webové stránky, jejich obsah a rozlišovací znaky jsou chráněny španělskými a mezinárodními zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví a všechna tato práva náleží výhradně společnosti ESTHETICON, která si vyhrazuje právo je používat a využívat.

Je zakázáno reprodukovat, šířit, veřejně sdělovat, přetvářet a/nebo zpřístupňovat veřejnosti a obecně jakoukoli jinou formou využívat celý obsah PLATFORMY nebo jeho část, její design, výběr a formu prezentace materiálů v ní obsažených, jakož i ochranné známky a obchodní názvy obsažené na uvedených webových stránkách nebo v PLATFORMĚ. Tyto úkony využití lze provádět pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem společnosti ESTHETICON a za předpokladu, že je výslovně uvedeno vlastnictví společnosti ESTHETICON k výše uvedeným právům duševního a průmyslového vlastnictví.

Používáním PLATFORMY a/nebo jejího obsahu uživatel nezískává žádná práva a může je používat pouze v souladu s ustanoveními tohoto právního upozornění. V tomto smyslu se uživatel zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví vlastněná společností ESTHETICON nebo poskytovateli licencí třetích stran.

En caso de que el usuario detecte cualquier actividad susceptible de vulnerar algún derecho de propiedad intelectual, industrial o cualquier tipo de derecho, le rogamos que nos lo comunique enviando comunicación al siguiente correo electrónico gdpr@estheticon.cz.

OCHRANA ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE

ESTHETICON jako vlastník webových stránek a aplikace dodržuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob. V souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a dalších, v daném okamžiku platné předpisy, zajišťuje správné používání a zpracování osobních údajů uživatele. Stejně tak společnost ESTHETICON dodržuje výše uvedené předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i zákon č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu.

Více informací naleznete na našich stránkách Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách používání souborů cookie..

ÚPRAVY

Společnost ESTHETICON si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně a bez předchozího upozornění uživatele změnit toto právní upozornění, jakož i design, konfiguraci, technické specifikace, obsah a služby PLATFORMY a přístup k ní.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY A PROPOJENÉ STRÁNKY

Upozornění na nedostatek kontroly. V případě, že název domény obsahuje odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, společnost ESTHETICON nemá nad těmito stránkami a obsahem žádnou kontrolu. Společnost ESTHETICON, tvůrce webových stránek a aplikace, v žádném případě nepřebírá odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu náležejícího k webové stránce třetí strany, ani neručí za technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, úplnost, správnost, pravdivost, platnost a ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených v takových hypertextových odkazech nebo jiných internetových stránkách.

HYPERLINKY. Uživatel a obecně každá fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu vytvořit hypertextový odkaz nebo technické propojovací zařízení (např. odkazy) ze svých webových stránek na tyto webové stránky (dále jen HYPERLINK), musí získat předchozí písemné povolení od společnosti ESTHETICON.
Zřízení HYPERLINKU v žádném případě neznamená existenci vztahu mezi společností ESTHETICON a vlastníkem PLATFORMY, na které je HYPERLINK umístěn, ani přijetí nebo schválení jeho obsahu nebo služeb společností ESTHETICON.
Společnost ESTHETICON si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli zakázat nebo deaktivovat jakýkoli HYPERLINK na tyto webové stránky, zejména v případech nezákonné činnosti nebo obsahu PLATFORMY, na které je HYPERLINK umístěn.

PROPOJENÉ STRÁNKY. Společnost ESTHETICON zpřístupňuje uživateli prostřednictvím těchto webových stránek hypertextové odkazy nebo technická propojovací zařízení (např. odkazy), které umožňují uživateli přístup na internetové stránky nebo portály patřící a/nebo spravované třetími stranami (dále jen "PROPOJENÉ STRÁNKY"), a to výhradně za účelem vyhledávání a přístupu k informacím, obsahu, produktům a/nebo službám dostupným na internetu.
Společnost ESTHETICON sama ani prostřednictvím třetích stran nenabízí ani neprodává informace, obsah a služby dostupné na PROPOJENÝCH STRÁNKÁCH. Žádným způsobem neschvaluje, nedohlíží ani nekontroluje obsah, služby ani jakýkoli materiál, který se na nich nachází, přičemž uživatel přebírá výhradní odpovědnost za jejich prohlížení.

OBECNÉ

Uživatel se zavazuje, že bude správně používat webové stránky, aplikaci a obecně ESTHETICON PLATFORMU, jakož i obsah, produkty a služby, které jsou na nich obsaženy. To vše v souladu s ustanovením platných právních předpisů, podmínek k přístupu a prohlížení, podmínky používání, zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání souborů cookie. To vše v souladu s dobrou vírou, dobrými mravy a veřejným pořádkem. Společnost ESTHETICON bude stíhat jakékoli porušení těchto podmínek přístupu a prohlížení, jakož i jakékoli nesprávné používání svých webových stránek nebo aplikace, a to uplatněním všech občanskoprávních a trestněprávních žalob, k nimž může být ze zákona oprávněna. Uživatel odpovídá společnosti ESTHETICON nebo třetím osobám za jakoukoli škodu nebo újmu, která může být způsobena porušením platných předpisů při přístupu, používání nebo prohlížení webových stránek nebo aplikace.

Poslední aktualizace: 25. května 2023