Redakční zásady Estheticon.cz

Redakční zásady portálu Estheticon.cz vycházejí z principů odpovědnosti, transparentnosti a poctivého jednání. Naším cílem je pomáhat zájemcům o estetickou medicínu a plastickou chirurgii, aby získali veškeré potřebné informace, dříve než se rozhodnou podstoupit estetický zákrok nebo ošetření.

Proto by texty, komentáře, fotografie, videa, články a další zveřejňované materiály měly být zajímavé pro všechny návštěvníky portálu a v žádném případě by neměly porušovat jejich práva na ochranu osobnosti, protože společnost Estheticon, s.r.o. zásadně nikoho nediskriminuje na základě rasy, názorů, pohlaví ani náboženského přesvědčení, naopak se snaží prosazovat vzájemný respekt jak mezi odborníky, tak mezi uživateli.

Veškerý obsah portálu Estheticon.cz proto musí být v souladu s naším cílem pomáhat uživatelům, poskytovat jim odpovědný a pravdivý obsah a neustále pro ně zdokonalovat používání těchto webových stránek.

Pravidla pro publikování obsahu

Odpovědnost a autorství

Veškerý obsah zveřejňovaný na portálu musí obsahovat přesné, nestranné informace založené na odborné kvalifikaci a specializaci odborníka, který daný obsah publikuje.

Veškerý obsah publikovaný lékaři musí být původní, zveřejňovaný autorem. Plagiátorství ani kopírování obsahu z jiných webů není v žádném případě přípustné.

Společnost Estheticon.cz spolupracuje s lékaři, kteří obsah před zveřejněním redigují, ověřují a schvalují. Články publikované přímo společností Estheticon píší novináři nebo odborníci na webový obsah a rediguje je naše redaktorka Lucie Osmanská. Projekt Estheticon má dosah do více zemí a řídí se obecnou publikační politikou, za niž odpovídají Damaris Castro.

Jasné a stručné informace

Jak informace publikované lékaři, tak informace přidávané tímto portálem, jsou založeny na transparentnosti. Portál především velmi zřetelně uvádí údaje o místě působení a kontaktní údaje lékařů prezentovaných na tomto portálu a uplatňuje zásadu, že veškeré publikované texty musejí být čtivé a snadno srozumitelné.

Čestnost

Díky naším publikačním zásadám je zaručeno, že zveřejněný lékařský obsah byl ověřen odborníky spolupracujícími s portálem, kteří přispěli svými zkušenostmi a znalostmi.

Zároveň pečlivě ověřujeme údaje každého lékaře, který se na našich portálech registruje, a kontrolujeme, zda dokonale splňuje standardy poskytování zdravotní péče v příslušné zemi. Odmítáme registraci těm, jimž bylo pozastaveno nebo odňato oprávnění k výkonu lékařské praxe.

Odpovědi lékařů uživatelům v sekci Zeptejte se lékaře před zveřejněním vždy kontrolujeme.

U recenzí, zkušeností a diskuzních fór dbáme na poctivé jednání jak lékařů, tak uživatelů. Náš tým vysoce kvalifikovaných odborníků proto kontroluje každý jednotlivý komentář a odhaluje ty, které by mohly být falešné nebo by mohly vést ke vzniku konfliktu s lékaři.

Zjistíme-li, že komentář obsahuje neslušná vyjádření nebo prezentuje špatný výsledek, vyzveme dotyčného uživatele, aby předložil informace a dokumenty dokazující, že zákrok skutečně provedl lékař uvedený v komentáři.

Pokud jde o obrázky, musí být Vaše vlastní (ne od výrobců nebo třetích stran). Zveřejňované fotografie musejí být původní, zřetelné, neupravované a nesmějí uživatele portálu žádným způsobem uvádět v omyl. Fotografie a videa lze zveřejňovat jedině se souhlasem příslušného uživatele nebo jiné osoby, která je na nich zachycena. Za akreditaci získání souhlasu odpovídá klinika/lékař. Společnost Estheticon nenese v žádném případě odpovědnost za případné porušení předpisů, ke kterým může dojít ze strany kliniky/lékaře.

Ochrana soukromí

V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými v příslušných zemích, kde je tento portál dostupný, důsledně dbáme na ochranu údajů poskytnutých odborníky a uživateli.

Záruka

Veškerý zveřejňovaný obsah musí být podložen objektivními důkazy. Pro tento účel lze přidávat citáty, bibliografické odkazy a odkazy na zdroje pravdivých informací.

Články před zveřejněním procházíme a ověřujeme jejich obsah. Obsah článků musí být původní a musí se zabývat tématem, které je pro uživatele zajímavé. Články musejí být napsány srozumitelným jazykem pro všechny uživatele. Proto dbáme, aby všechny publikované články dodržovaly tuto strukturu:


 1. minimálně 4 500 znaků
 2. dvě vlastní fotografie
 3. atraktivní název
 4. perex (úvodní odstavec) v rozsahu 3–4 řádky
 5. hlavní text na dané téma

Náš tým, který se stará o obsah portálu, pořizuje také rozhovory s lékaři, při nichž se odborníci mohou obšírněji vyjádřit k zajímavým tématům, jež sami navrhli. Rozhovor musí splňovat tyto podmínky:

 • téma bylo potvrzeno na základě návrhu lékaře
 • lékař zodpoví 15 otázek na dané téma
 • 1 úvodní profilová fotografie lékaře a dvě fotografie do textu rozhovoru (stav před zákrokem a po něm)

Pokud rozhovor provádí klinika, jméno lékaře, který na otázky odpověděl, je vždy uvedeno v úvodu rozhovoru. Před zveřejněním se kontroluje, zda rozhovor splňuje každé z uvedených kritérií.

Popisy klinik by měly být zcela originální a být v rozsahu alespoň 2 000 znaků. Není povoleno uvádět kontaktní údaje a je potřeba dodržovat určitou strukturu odstavců (bez odrážek) a obsahovat následující části:


 1. Kvalifikace odborníka nebo kliniky.
 2. Specializace: popište specializaci, zvýrazněte nejinovativnější ošetření, uveďte vybavení a značky použitých produktů, nepřidávejte seznamy ošetření, protože k tomu je určena jiná část.
 3. Tým: v případě kliniky uveďte lékaře, kteří na daném pracovišti pracují.
 4. Místo: přesná adresa by tady neměla být uvedena, tuto informaci uživatelé najdou v jiné sekci.

Zamítnutí

Portál Estheticon.cz může odmítnout zveřejnit jakýkoli obsah, který porušuje zásady uvedené výše a který budeme považovat za škodlivý pro naše uživatele.

Odmítáme také zveřejnění jakéhokoli pornografického obsahu, nepodložených tvrzení propagujících nezdravé praktiky, informací o pochybných medicínských produktech, o napodobeninách produktů, o produktech nesouvisejících s medicínou, o nezákonných aktivitách, zveřejnění padělaných dokumentů a informací o službách, které vyhodnotíme jako podvodné.

Pokud se domníváte, že některá část našeho obsahu porušuje stanovené zásady, kontaktujte nás prosím prostřednictvím následujícího e-mailu: info@estheticon.cz.

Reklama

Společnost Estheticon není vlastněna ani sponzorována lékaři, farmaceutickými společnostmi, vládními subjekty, nemocnicemi ani soukromými zdravotnickými zařízeními a není financována prodejem reklamy. Na portál Estheticon neumísťujeme žádnou reklamu. Pokud určitý obsah sponzoruje některé pracoviště prezentované na tomto portálu, výslovně na tuto skutečnost upozorňujeme a zřetelně takový obsah odlišujeme od ostatního obsahu. Uživatelé v žádném případě nesmějí vytvářet obsah reklamního charakteru, například v podobě bannerů nebo odkazů. Jakýkoli pokus uživatele o inzerci bude administrátorem zrušen.

Pokud si všimnete, že některá z publikací na našem webu nesplňuje výše uvedené požadavky, napište nám na následující adresu: info@estheticon.cz.

Datum aktualizace: 07/03/2023