VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ESTHETICON.CZ

Odpovědný

Osoba odpovědná za webové stránky estheticon.cz je ESTHETICON S.R.O. s identifikačním číslem 25044567 na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Ústí nad Labem, File No.: C 14604 s emailovou adresou info@estheticon.cz.

V tomto smyslu, ESTHETICON S.R.O. je vlastníkem platformy ESTHETICON (platforma).

Několik důležitých definic

Pro správný výklad a pochopení těchto Podmínek používání jsou uvedeny následující definice:

Úvodní informace k Podmínkám používání

Tyto Podmínky používání (dále jen "Podmínky používání") stanovují podmínky, za kterých je uživatelům nabízen přístup na webové stránky. estheticon.cz a na služby v ní nabízené (dále jen "služba" nebo "platforma").

Používáním služby získáváte status uživatele služby (dále jen "uživatel") a plně souhlasíte s těmito smluvními podmínkami.

Pokud nesouhlasíte se všemi nebo některou částí těchto smluvních podmínek, musíte se zdržet používání služby.

Přijetím těchto Podmínek uživatel prohlašuje, že:

V některých případech má společnost ESTHETICON potřebu aktualizovat a/nebo upravit smluvní podmínky, a to z různých důvodů (změny právních předpisů, aktualizace služby, nové produkty a služby, bezpečnost a další aspekty související s naší činností). K těmto změnám může dojít kdykoliv, společnost ESTHETICON vás však o těchto změnách bude informovat.

Vezměte prosím na vědomí, že používání Služeb znamená seznámení se s našimi Podmínkami používání, a tedy i s jejich změnami a aktualizacemi, a jejich přijetí. V každém případě a kromě výše uvedeného, když zveřejníme změny smluvních podmínek, uvedeme datum zveřejnění, abyste mohli změny snáze posoudit.

Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, můžete přestat využívat služby společnosti ESTHETICON.

Nutná registrace uživatele

Používání služby vyžaduje ve většině případů registraci uživatele. Proces registrace končí výslovným souhlasem Uživatele po obdržení komunikace prostřednictvím e-mailu, ve kterém ESTHETICON požaduje výslovné potvrzení za účelem dokončení zpracování registrace Uživatele na Platformě.

U některých služeb se však nemusíte registrovat, ale tyto podmínky a ustanovení platí i nadále.

Uživatelé odpovídají za pravdivost údajů uvedených při registraci. Stejně tak musí uživatelé při registraci na platformě souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů a cookies na webových stránkách, které si přečetli a řádně jim porozuměli.

Činnosti služby pro jednotlivé uživatele

Činnost služby ESTHETICON spočívá v:

 1. Šířit, propagovat a informovat o službách estetické medicíny a plastické chirurgie.
 2. Shromáždit co nejúplnější, nejjasnější a nejužitečnější informace o stávajících léčebných postupech, odbornících a klinikách v tomto odvětví a jejich profesionální praxi. Jakož i o zkušenostech jednotlivých uživatelů těchto služeb, kteří se o ně chtějí podělit.
 3. Usnadnit interakci mezi jednotlivými uživateli těchto služeb, odborníky a klinikami v tomto odvětví a samotným ESTHETICONem (běžně označovaným jako Společenství).

Konkrétně se jedná o tyto služby, ke kterým budou mít jednotliví uživatelé přístup:

Tato činnost je prováděna:

To vše s cílem učinit z platformy místo pro vzájemné setkávání a referenční bod pro celou komunitu estetické medicíny a plastické chirurgie s nejúplnějšími, nejaktuálnějšími a nejtransparentnějšími informacemi v tomto odvětví.

Přístup ke službě platformy je pro uživatele zcela bezplatný, aniž jsou dotčeny náklady na telefonní spojení a prostředky použité k navázání spojení.

Bez ohledu na výše uvedené jsou některé služby určené profesionálním uživatelům zpoplatněny, jak je uvedeno v konkrétních podmínkách těchto služeb a v následující části "Služby pro profesionální uživatele".

Služby pro profesionální uživatele

Společnost ESTHETICON nabízí následující činnosti a/nebo služby pouze a výhradně profesionálním uživatelům:

 1. Vytvoření profesního profilu. Vytvořte si kompletní profil, kde vás uvidí tisíce pacientů se zájmem o vaše ošetření, kde se zviditelníte, vyžádáte si názory od soukromých uživatelů a kde lze nabízet návštěvy.
 2. Nabídka pro správu profesního profilu. Nástroj pro správu vašeho profesního profilu. Tedy správa přijatých žádostí o návštěvu, analýza přijatých názorů a také úprava vašeho profilu (fotografie, propagace, lékařské články).
 3. Přístup k aplikaci pro lékaře. Tato aplikace umožňuje spravovat váš profesní profil.

Některé z těchto služeb jsou zpoplatněny v závislosti na typu služby, kterou profesionální uživatel hodlá využívat. To znamená, že Základní plán bude zdarma a Prémiový plán bude mít související náklady. Bez ohledu na výše uvedené nebude možné uzavírat smlouvy přímo na Platformě. Jinými slovy, Platforma nemá transakční povahu a vždy vyžaduje proces uzavírání smluv se zprostředkováním předchozí žádosti adresované společnosti ESTHETICON.

Zvláštnosti služby (cena, metodika a funkčnost služby) se řídí Zvláštními podmínkami. V případě, že má profesionální uživatel zájem o sjednání služeb, které jsou předmětem smlouvy, měl by vyplnit příslušný kontaktní formulář typu "více informací zde" nebo "máte nějaké dotazy?" Na základě jeho zájmu mu ESTHETICON zašle další informace o službě a/nebo o Zvláštních podmínkách na e-mailovou adresu, s níž se zaregistroval na Platformě nebo kterou uvedl v kontaktním formuláři. Profesionální uživatel, který si danou službu objedná, musí výslovně přijmout výše uvedené zvláštní podmínky a poskytnout údaje potřebné k realizaci smluvního vztahu mezi ním a společností ESTHETICON.

Přijetí Zvláštních podmínek, stejně jako výslovné potvrzení vůle uzavřít smlouvu, vyžaduje podpis příslušné smlouvy mezi profesionálním uživatelem a společností ESTHETICON, která musí být formalizována a podepsána buď v papírové, nebo elektronické podobě.

Kritéria pro třídění a filtrování výsledků vyhledávání. Třídění a filtrování profilů profesionálních uživatelů, inzerátů a hodnocení uživatelů.

Služby a ošetření nabízené profesionálními uživateli, které jsou součástí platformy ESTHETICON, jsou klasifikovány a zobrazovány na základě různých kritérií. Hlavní faktory, které určují výsledek vyhledávání prováděného jednotlivými Uživateli na Platformě, jsou uvedeny níže.

Pokud to není výslovně vyžadováno zákonem, společnost ESTHETICON nepřebírá žádnou obecnou povinnost sledovat inzeráty nebo informace zveřejněné profesionálními uživateli, ani aktivně vyhledávat skutečnosti nebo okolnosti, které by naznačovaly existenci nezákonných činností. Bez ohledu na výše uvedené ESTHETICON vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistil, že obsah jeho Platformy je pravdivý, objektivní a v souladu s platnými právními předpisy. Je třeba poznamenat, že společnost ESTHETICON nehraje aktivní roli v dohodě nebo smlouvě mezi Uživateli, která by jí umožnila znát tyto informace nebo nad nimi mít kontrolu. Stejně tak skutečnost, že ESTHETICON provádí filtrování, řídí odstraňování inzerovaných léčebných procedur nebo recenzí a odstraňuje profily Uživatelů, které nejsou v souladu s platnou legislativou nebo Podmínkami, jej nečiní odpovědným za obsah zveřejňovaný Uživateli nebo za jakékoli jiné jednání jeho Uživatelů.

Úvahy týkající se fungování a dynamiky zpětné vazby a reálných zkušeností jednotlivých uživatelů

V případě, že si jednotlivý uživatel objednal léčbu nebo konzultaci u profesionálního uživatele, může poskytnout zpětnou vazbu nebo se podělit o svůj příběh o tom, jak léčba nebo konzultace probíhala.

Soukromí uživatelé musí provádět hodnocení profesionálních uživatelů zcela objektivně, pravdivě a bez diskvalifikací, urážek nebo neúcty. V každém případě jsou Uživatelé povinni dodržovat uvedená pravidla pokud přispívají obsahem na platformě. Pravidla používání Komunity Estheticon a redakcni-zasady

Hodnocení, která se objevují v profilu každého profesionálního uživatele, provádějí jiní individuální uživatelé; platforma tato hodnocení v žádném případě neprovádí. V tomto ohledu ESTHETICON uplatňuje přiměřené kontrolní mechanismy k ověření obsahu těchto hodnocení a skutečných příběhů, aby zajistil jejich pravdivost a objektivitu. Za tímto účelem může společnost ESTHETICON požadovat dokumentaci potvrzující provedení léčby, pro kterou je reálné hodnocení nebo reálný příběh požadován. ESTHETICON však nepřebírá plnou odpovědnost za pravdivost a objektivitu, ale vyvine přiměřené úsilí, v každém případě však jednotliví uživatelé zůstávají plně odpovědní za obsah svých příspěvků na platformě. I přes procesy kvality uplatňované společností ESTHETICON však nemůžeme zaručit, že zveřejněné recenze byly vytvořeny jednotlivými Uživateli, kteří službu využívali.

Společnost ESTHETICON má právo smazat ty recenze a skutečné příběhy, které jsou nepravdivé, neuctivé, a obecně v rozporu s dobrými mravy, zákony nebo těmito Podmínkami Pravidla používání Komunity Estheticon a Redakční zásady Estheticon.

Specifické informace týkající se spotřebitelů a uživatelů

Tento oddíl informuje jednotlivé uživatele, kteří jsou považováni za spotřebitele a uživatele v souladu s platným zákonem, jak je uvedeno v oddíle "Některé relevantní definice", o některých relevantních aspektech, aby mohli uplatnit svá práva uznaná předpisy.

Jednotliví uživatelé jsou informováni, že profesionální uživatelé, kteří nabízejí služby na ESTHETICON, jsou považováni za podnikatele. Tato skutečnost je důležitá v tom smyslu, že na ty individuální Uživatele, kteří se nakonec rozhodnou uzavřít smlouvu na služby mimo Platformu s těmito profesionálními Uživateli uvedenými na Platformě, se bude vztahovat spotřebitelské právo. To znamená, že při provádění transakce s profesionálním Uživatelem mimo Platformu, s nímž se však spojili prostřednictvím Platformy, se při uzavírání smlouvy o službě budou muset řídit zákonným nařízením č. 1/2007 ze dne 16. listopadu 2007,č., kterým se schvaluje revidované znění obecného zákona na ochranu spotřebitelů a uživatelů a dalších doplňujících zákonů.

Jednotliví uživatelé jsou informováni, že v případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo konfliktů se společností ESTHETICON při používání platformy se mohou obrátit na kanál zákaznického servisu, aby jejich stížnost mohla být vyřízena interně. Za tímto účelem jsou uvedeny následující kontaktní údaje:info@estheticon.cz a kontaktní telefonní číslo 228 880 349. V případě, že spor přetrvává nebo jednotlivý uživatel není spokojen s odpovědí společnosti ESTHETICON, může se obrátit na alternativní způsoby řešení sporů. Zejména se může obrátit na Evropské spotřebitelské centrum na tomto odkazu.

Pro informaci, v souladu s ustanoveními tohoto oddílu, by profesionální uživatelé měli mít na paměti, že v případě transakce týkající se služeb nabízených na platformě se na ně vztahují spotřebitelské předpisy a mimo jiné jsou odpovědní za informování svých zákazníků a správu jejich případného práva na odstoupení od smlouvy.

Základní povinnosti uživatelů

Uživatelé se od okamžiku, kdy začnou používat platformu, zavazují dodržovat následující základní povinnosti vůči třetím stranám a společnosti ESTHETICON:

 1. Používat platformu, aniž by se dopouštěli nezákonného nebo protiprávního jednání nebo porušovali ustanovení těchto Podmínek používání, Zásad ochrany osobních údajů a/nebo případně platných Zvláštních podmínek a jejich aktualizací.
 2. Nepoškozovat, neznemožňovat, nepřetěžovat nebo nezhoršovat stav Platformy a nebránit jejímu běžnému používání nebo užívání.
 3. Nepokoušet se porušovat přístupové úrovně, nesprávně manipulovat s daty, duplikovat nebo exportovat data nebo informace chráněné právy duševního vlastnictví nebo jinými zákonnými právy, pokoušet se o přístup do vyhrazených oblastí počítačových systémů společnosti ESTHETICON nebo třetích stran, zavádět programy, viry nebo jiná zařízení, která vytvářejí nebo mohou vytvářet změny v počítačových systémech společnosti ESTHETICON nebo třetích stran.
 4. Znát technické a právní požadavky nezbytné pro správný přístup a používání platformy; to může zahrnovat stažení určitých počítačových programů nebo jiných logických prvků do jejich počítačových zařízení.
 5. Bez předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti ESTHETICON nepoužívat, nepropojovat, nezveřejňovat, nepřevádět ani nepředávat třetím stranám v jakékoli formě obsah zveřejněný na platformě nebo jeho části a informace společnosti ESTHETICON.
 6. Nepoškozovat žádným způsobem image ESTHETICON, ani neprovádět žádnou činnost nebo komentáře, které by mohly bez oprávněného důvodu poškodit image a dobré jméno ESTHETICON.
 7. Přečtěte si, porozumějte a důsledně dodržujte pokyny obsažené v tomto dokumentu. Pravidla používání Komunity Estheticon a Redakční zásady Estheticon.

Práva duševního vlastnictví ESTHETICON

Tyto webové stránky, jejich obsah a rozlišovací znaky jsou chráněny španělskými a mezinárodními zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví a všechna tato práva náleží výhradně společnosti ESTHETICON, která si vyhrazuje právo je používat a využívat.

Reprodukce, distribuce, veřejné sdělování, přeměna a/nebo zpřístupňování veřejnosti a obecně jakákoli jiná forma využívání celého obsahu platformy nebo jeho části, jejího designu, výběru a formy prezentace materiálů v ní obsažených, jakož i ochranných známek a obchodních názvů uvedených na uvedených webových stránkách nebo platformě, je zakázána. Tyto úkony využití lze provádět pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem společnosti ESTHETICON a za předpokladu, že je výslovně uvedeno vlastnictví společnosti ESTHETICON k výše uvedeným právům duševního a průmyslového vlastnictví.

Používáním platformy a/nebo jejího obsahu uživatel nezískává žádná práva a může je pouze používat v souladu s ustanoveními těchto Podmínek používání. V tomto ohledu se uživatel zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví, která vlastní společnost ESTHETICON nebo poskytovatelé licencí třetích stran.

V případě, že uživatel zjistí jakoukoli činnost, která by mohla porušovat práva duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo jakýkoli jiný typ práva, informujte nás prosím zasláním e-mailu na následující adresu info@estheticon.cz.

Ochrana osobních údajů a soubory cookie

YOUR NEW SELF jako vlastník webových stránek a aplikace vždy dodržuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a další platné předpisy a zajišťuje správné používání a zpracování osobních údajů uživatele. Stejně tak YOUR NEW SELF dodržuje výše uvedené předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i zákon č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu.

Další informace naleznete na stránkách Zásady ochrany osobných údajov y ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES.

Sociální sítě s profilem ESTHETICON

Poskytovatelem služeb oficiálních profilů ESTHETICON na sociálních sítích TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM a TIKTOK je subjekt ESTHETICON (dále jen OFICIÁLNÍ STRÁNKY).

Uživatelé jsou informováni, že přístup na OFICIÁLNÍ STRÁNKY a jejich používání vyžaduje souhlas s podmínkami používání, zásadami ochrany osobních údajů a soubory cookie platforem sociálních sítí TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM a TIKTOK, nad nimiž ESTHETICON nemá žádnou kontrolu a/nebo odpovědnost.

V souladu s výše uvedeným se obecné fungování sociální sítě řídí jednak podmínkami stanovenými vlastníkem a/nebo poskytovatelem sociální sítě a jednak těmito předpisy. V tomto smyslu uživatelé prohlašují, že jsou s těmito vnitřními předpisy upravujícími jednotlivé sociální sítě seznámeni, a potvrzují, že se jim podřizují.

Společnost ESTHETICON může ze svých OFICIÁLNÍCH STRÁNEK odstranit veškeré informace, které jsou v rozporu s pravidly stanovenými v těchto Podmínek používání, zásadami ochrany osobních údajů a/nebo případně platnými zvláštními podmínkami a jejich aktualizacemi, jakož i v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Pro ukončení sledování OFICIÁLNÍCH STRÁNEK musí UŽIVATEL provést kroky uvedené v podmínkách provozu a používání každého poskytovatele sítě, aniž by společnost ESTHETICON mohla do tohoto procesu zasáhnout.

Společnost ESTHETICON si vyhrazuje právo vytvářet, upravovat, měnit a/nebo mazat stránky, profily a účty bez předchozího upozornění.

Profily a účty na sociálních sítích jsou určeny pro osoby starší 14 let. OFICIÁLNÍ STRÁNKY jsou však určeny pro dospělé, takže nezletilé osoby starší 14 let se nesmí registrovat, využívat žádnou službu nabízenou na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH, profil nebo účet ESTHETICON na sociálních sítích ani poskytovat žádné osobní údaje

Společnost ESTHETICON přijme nezbytná opatření, aby pokud možno zabránila používání OFICIÁLNÍCH STRÁNEK a/nebo profilu či účtu na sociálních sítích nezletilými osobami.

Uživatelé mohou zveřejňovat a vyměňovat si informace a obsah, jakož i navazovat komunikaci s ostatními uživateli za předpokladu, že toto použití nepřesahuje rámec konkrétního použití a v žádném případě nemá ekonomický nebo komerční účel.

Uživatelé jsou povinni využívat OFICIÁLNÍ STRÁNKY a jejich obsah přiměřeně možnostem a účelům, pro které byly vytvořeny, v souladu s používáním a zvyklostmi, dobrými mravy, platnými právními předpisy, těmito pravidly a pravidly a zásadami zveřejněnými sociálními sítěmi. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za informace, obrázky, názory, narážky nebo obsah jakéhokoli druhu, které jsou sdělovány, hostovány, přenášeny, zpřístupňovány nebo vystavovány prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK.

Společnost ESTHETICON nemůže nést redakční odpovědnost za obsah zveřejněný uživateli a výslovně prohlašuje, že se neztotožňuje s žádným z názorů zveřejněných uživateli na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH, za jejichž důsledky je plně odpovědný vydavatel těchto názorů.

V každém případě je zakázáno používat OFICIÁLNÍ STRÁNKY k nezákonným nebo neoprávněným účelům, ať už s ekonomickým účelem nebo bez něj, a konkrétně, aniž by byl následující výčet úplný, je zakázáno:

ESTHETICON může informovat příslušné policejní, soudní a/nebo správní orgány a spolupracovat s nimi, pokud zjistí nezákonné používání OFICIÁLNÍCH STRÁNEK.

Uživatelé jsou informováni o tom, že obsah a služby nabízené prostřednictvím OFICIÁLNÍCH STRÁNEK - včetně textů, grafiky, obrázků, animací, hudebních děl, videí, zvuků, kreseb, fotografií, všech komentářů, výstav a html kódu, jakož i značek, obchodních názvů nebo rozlišovacích znaků, které se na nich objevují, aniž by tento výčet byl vyčerpávající - jsou chráněny zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví. Vlastnická práva k jakémukoli výše uvedenému obsahu mohou náležet společnosti ESTHETICON, jakož i fyzickým a/nebo právnickým osobám třetích stran.

Zveřejnění výše uvedeného obsahu na OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH v žádném případě neznamená, že společnost ESTHETICON a/nebo její oprávnění vlastníci, kteří jsou třetími stranami, zcela nebo zčásti převádí vlastnictví příslušných práv duševního a průmyslového vlastnictví na uživatele.

Jednotliví uživatelé nesmí v žádném případě využívat služby a obsah stránek jinak než výhradně pro vlastní potřebu.

Změny služby a podmínek používání

Společnost ESTHETICON si vyhrazuje právo provádět změny platformy, přičemž může jednostranně a bez předchozího upozornění měnit, odstraňovat a zařazovat nový obsah, jakož i způsob jeho prezentace a umístění.

Společnost ESTHETICON si rovněž vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit. Uživatelé se řídí novými Podmínkami používání zveřejněnými v době, kdy přistupují k platformě nebo používají službu. Takové změny však musí být provedeny v plném souladu s platnými předpisy, při dodržení všech zákonných omezení uložených společnosti ESTHETICON, zejména s ohledem na spotřebitelské předpisy.

Pokud je některé ustanovení tohoto oddílu z jakéhokoli důvodu neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, je takové ustanovení vyloučeno a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost ESTHETICON bude vždy usilovat o poskytování Služby v nejvyšší možné kvalitě. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, společnost ESTHETICON odmítá jakoukoli odpovědnost a/nebo převzetí odpovědnosti za škody, s výhradou zákonných omezení, která se na ni vztahují, vyplývající z:

Společnost ESTHETICON nevlastní ani neposkytuje žádné lékařské nebo estetické služby, které mohou být uvedeny na platformě, a není stranou kupní a prodejní transakce, kterou mohou jednotliví uživatelé a odborníci provést po konzultaci procedur uvedených na platformě. Stejně tak společnost ESTHETICON nepřezkoumává ani neověřuje, nad rámec svých kontrol kvality založených na zkušenostech a hodnoceních jiných jednotlivých Uživatelů, služby nabízené profesionálními Uživateli prostřednictvím Platformy. Společnost ESTHETICON proto nenese přímou ani nepřímou ani subsidiární odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jakéhokoli uzavírání smluv mezi jednotlivými Uživateli a odborníky mimo Platformu. Jinými slovy, ESTHETICON vystupuje pouze jako zprostředkovatel služeb a v žádném případě není součástí smluvního vztahu, který může vzniknout mezi Profesionálním uživatelem a Individuálním uživatelem.

Ukončení služby

Jednotliví uživatelé se mohou ze služby kdykoli odhlásit. Pokud se chtějí jako registrovaní uživatelé platformy odhlásit, musí vstoupit do sekce "Můj účet" a kliknout na odkaz "odhlásit". Po dokončení tohoto postupu již nebude jednotlivý Uživatel na Platformě registrován a ztratí status registrovaného uživatele.

Profesionální uživatelé, kteří si nepředplatili žádnou zpoplatněnou službu a na které se nevztahují zvláštní podmínky, se mohou ze služby kdykoli odhlásit. Chcete-li se jako registrovaný uživatel platformy odhlásit, zašlete e-mail na následující e-mailovou adresu.: info@estheticon.cz. Po odeslání e-mailu podnikne společnost ESTHETICON nezbytné kroky ke zrušení registrace profesionálního uživatele. Jakmile bude tento postup dokončen, uživatel již nebude na platformě registrován a ztratí status registrovaného uživatele.

Profesionální uživatelé, kteří si na platformě sjednali služby podléhající nákladům a odpovídajícím zvláštním podmínkám, musí za účelem zrušení svého předplatného splnit výše uvedené zvláštní podmínky, které budou v každém případě poskytnuty jako krok před uzavřením smlouvy.

Rozhodné právo a příslušná soudní pravomoc

V případě jakéhokoli sporu nebo rozporu při výkladu těchto Podmínek, jakož i jakékoli záležitosti týkající se Služby nebo případně Zvláštních podmínek, se takový spor řídí španělským právem.

Pro řešení sporů, které mohou vzniknout mezi společností ESTHETICON a uživateli, se strany dohodly, že budou vystupovat před následujícími soudy a tribunály v závislosti na statusu uživatele:

V případě konfliktu mezi jednotlivými uživateli a profesionálními uživateli platformy budou muset řešit své spory v souladu s předpisy platnými na území České republiky, aniž by se společnost ESTHETICON v jakémkoli případě účastnila sporu, ani nemůže být činěna odpovědnou nad rámec ustanovení těchto smluvních podmínek a svých povinností podle platných právních předpisů.

Poslední aktualizace: 01/06/2023.