Nějaké novinky? Podělte se s naší komunitou o svůj pokrok

11. 3. 2011

Kompletní proměna Hanky Krampolové

Stojí to za to
84887
84888

O lékaři

MUDr. Vlastimil Víšek CSc.
2 adresy v Praha (kraj)
Hodnocení:
Opravdu chcete odstranit tento obrázek?

Kompletní prom?na Hanky KrampolovéHerec Jirka Krampol je znám tím, že o sebe velmi dbá a udržuje se ve form?. Doma má krásnou ženu Hanku a ta s jeho filozofií pln? souhlasí. Pro? vypadat ve zralém v?ku jako buldok nebo jako velryba. V zahrani?í je zcela b?žné, že o sebe ženy i muži dbají. Manželé Krampolovi nezanedbávají pé?i o ple?, navšt?vují pravideln? kosmetiku, p?esto ple? proti gravitaci a vlivu stárnutí neuchránili. „Horní ví?ka spadnou, a? se mažete Indulonou ?i drahým o?ním krémem", ?íká Hanka. Ve v?ku, kdy už pravidelné cvi?ení, zdravý životní styl a odborná pé?e nesta?í, sáhli po vizitce plastického chirurga, stejn? jako po navštívence zuba?e ?i jiného léka?e. Není za? se styd?t. Sou?asná medicína je na takové úrovni, že se již nemusíme bát narkózy a dlouhých zákrok?. Navíc je již dostupná všem, bez ohledu na to, zda ?lov?k je ?i není celebrita. Zákrok plastického chirurga se dá cenov? srovnat nap?íklad s dovolenou.Hanka Krampolová celý život aktivn? sportovala, když se však dostavilo období p?echodu, tu a tam i n?jaké ty nemoci, na váze cht? necht? p?ibrala. To jsou faktory, které p?íliš neovlivníme.Hormonální zm?ny t?lo ženy negativn? ovliv?ují, váha jde nahoru a udržet si postavu je t?žké. A tak Hance s omládnutím a zeštíhlením pomohl primá? kliniky plastické a estetické chirurgie Medicom VIP MUDr. Vlastimil Víšek, CSc., plastický chirurg s více jak 25letými zkušenostmi.Tajemství v??né krásyB?hem t?í hodin Hanka podstoupila na sále Medicom VIP kompletní rekonstrukci obli?eje a liposukci b?íška a bok?. Pan primá? Víšek nenechal nic náhod?, Hance upravil p?evislá horní ví?ka, odstranil tukové vá?ky, zpevnil kruhový o?ní sval a zárove? preventivn? zabránil vzniku mimických vrásek v oblasti glabelly (u ko?ene nosu). Pro zjemn?ní vrásek na dolních ví?kách provedl tzv. vaporizaci (odpa?ení) povrchní vrstvy epitelu pomocí CO2 laseru. Tím se Hance vyhladily vrásky kolem dolních ví?ek a zevních o?ních koutk?. K?že je v této oblasti vypnuta spontánní reakcí organismu ve smyslu bioefektu. Lé?ba po zákroku není nijak náro?ná, na laserem ošet?ená místa se aplikuje jen ?istá vaselina. Dále zákrok pokra?oval face-liftem dopln?ným o neck-lift (úpravu podbradku a p?ední partie krku s vytvo?ením správného úhlu mezi krkem a bradou). Po infiltraci opera?ního pole speciálním roztokem provedl pan primá? Víšek typický kožní ?ez probíhající z vlasaté ?ásti spánku p?ed boltec, dále pokra?oval pod ušní lal??ek a za boltec a odtud do vlas? šíje. Postupn? preparoval a zdvihal k?ži od spodiny oblasti spánk?, tvá?í, dolní ?elisti a krku. Nevelký tukový polštá? podbradku odsál tenkou liposuk?ní kanylou. Silnými Vicrylovými stehy nejprve upravil svalovou hmotu platysmatu a SMASu /superficiální muskuloaponeurotický systém tvá?e/. Poté provedl redukci nabyte?ného pruhu k?že a ránu sešil.Po obli?eji p?išlo na ?adu b?íško a boky. Hanka nemá nadváhu, ale s v?kem se tukové nadbytky i p?es pravidelné cvi?ení objevily. Metoda liposukce je opera?ní technika, kterou je redukován podkožní tukový polštá? problematických anatomických oblastí. Operace za?íná aplikací speciálního roztoku - fáze tumescence. Po aplikaci roztoku je tuk "roz?ed?n", oblast znecitliv?na a navíc je v opera?ním poli minimalizováno krvácení spontánním uzav?ením drobných cév. Vlastní opera?ní fáze spo?ívá v rozhmožd?ní tukové tkán? mikrovibracemi kanyly a jejím odsátí pomocí výkonné výv?vy. Ihned po operaci byla Hanka zakuklena do kompresivního obvazu, b?íško zpevn?no elastickým pásem a poprvé se vid?la až druhý den p?i p?evazu, po kterém byla propušt?na do domácího ošet?ení. Po operaciP?edpokladem precizního provedení výkonu je dobrý celkový zdravotní stav a kvalita k?že na obli?eji i v míst? provedení liposukce. Vždy je nutné po?ítat s tím, že se m?že vytvo?it lehký otok, který dosahuje svého maxima 3. až 4. den. K normálním poopera?ním projev?m mohou dále pat?it do?asné krevní podlitiny – mod?inky. Otoky je možné zmírnit p?ikládáním studených obklad? a užíváním speciálních lék?, v?etn? Wobenzymu. P?ípadnou zvýšenou teplotu lé?íme medikamenty, které neobsahují kyselinu acetylsalicylovou, která snižuje srážlivost krve (proto nikdy neužíváme Acylpyrin, ale volíme nap?. Paralen). ?tvrtý den po operaci je odstran?n obvaz z obli?eje, vlasy jsou umyty a pacient se pohybuje již voln? bez klasického obvazu, avšak se speciálním elastickým návlekem p?es tvá?e a krk. Stále však v klidovém režimu z d?vodu snížení rizika poopera?ního krvácení a otoku. Další kontroly a p?evazy jsou provád?ny v intervalu 3 až 5 dn?. Stehy jsou odstra?ovány 14. - 16. den po operaci dle stavu opera?ní rány. Po dvou týdnech se již m?že pacientka lí?it. V místech, kde byla k?že uvoln?na od spodiny, aby mohla být vypnuta, je n?kolik týdn? porušena citlivost a mohou být vnímány pocity nap?tí a tahu, což se po n?kolika týdnech upraví. Po dobu jednoho m?síce se nedoporu?uje barvení vlas?, masáže a opalování na slunci ?i v soláriu. Rekonvalescence je individuální a závisí na schopnostech hojení organizmu každého z nás.A jak reagoval na nový obli?ej Jirka Krampol?„Jé, Hani?ko, Tob? to ale sluší!“Radost Hance ud?lal i její syn, který v ní vid?l mladi?kou Nast?nku z Mrazíka. Ta však m?la rudé líce, Hani?ka ?ervenou ple? po laseru…, ale i tak jí to moc slušelo.Pan primá? Víšek i Hanka byli také spokojeni. Hani?ka Krampolová vypadala již na sále na sedmnáct! 10 dní po operaciHani?ka se velice dob?e hojí a ud?lala radikální rozhodnutí. „Chci být štíhlá celá!“, a tak následovalo další konzulta?ní vyšet?ení u primá?e Víška. P?áním Hanky bylo zeštíhlení nohou, ale ne jen tak ledajaké, obvykle se formují zevní nebo vnit?ní strany stehen a kolena. Paní Hanka cht?la stehna a kolena zeštíhlet ze všech stran. „Jelikož má paní Hanka pevnou, pružnou k?ži, m?žeme si dovolit cirkulární liposukci stehen“, ?íká primá? Víšek. Jedná se o kompletní liposukci stehen, v?etn? p?ední a zadní partie stehna, s maximem odsátí v oblasti vnit?ních stehen, zevních hýždí a kolem kolenní oblasti. Aby bylo dosaženo co nejlepšího efektu, rozhodl se MUDr. Víšek použít vibra?ní liposukci. P?i této metod? kanyla kmitá (vibruje) dop?edu a do stran. Tím dojde k rozhmožd?ní (emulzifikaci) tukových bun?k, které jsou snadno odsáty. Jde o mnohem šetrn?jší zákrok oproti klasické technice a s velice dobrými výsledky. Hani?ka si tak prodloužila rekonvalescenci o další m?síc, nebo? po liposukci je nezbytné nošení speciálního elastického prádla ve dne v noci. Výsledek však stojí za to.M?síc po první operaciDne 6. 3. 2009 byla Hana Krampolová, v rámci veletrhu World of Beauty & Spa, oficiáln? p?edstavena ve?ejnosti po zákroku. I když je to relativn? brzy po druhé operaci, s radostí obléká o 4 velikosti menší džíny, a to má pod nimi ješt? speciální kompresivní návleky. P?i zkoušce šat? p?vodn? zvolila pohodlné šaty, ale nakonec neodolala sportovn?-elegantní klasice. „Kalhoty nosím rad?ji, cítím se v nich lépe a takové b?íško a nohy jsem nem?la ani zamlada“, ?íká nadšen? Hanka. Ve?ejnost tak m?la možnost vid?t a osobn? mluvit s paní Hankou po kompletní prom?n?. Hanka m?la operovaný celý obli?ej a krk: face-lift, neck-lift, plastiku horních i dolních ví?ek (transkonjunktivální plastiku dolních ví?ek laserem, klasickou plastiku horních ví?ek) v?etn? vyhlazení vrásek v oblasti spodních ví?ek laserem. Dále vibra?ní liposukci b?íška, bok? a cirkulární liposukci stehen, v?etn? kolen. Ob? operace provedl prim. kliniky Medicom VIP MUDr. Vlastimil Víšek, CSc., plastický chirurg s více jak 25 letou praxí. Kosmetickou pé?i po zákroku Hani?ce doporu?ila a zajistila kosmeti?ka Vlasta Libotovská ze studia Vali. Make-up, ú?es a styling na veletrh provedla vizážistka Claudie Mar?eková ze studia Professional. Omládnout je tak snadné, chce to jen trošku odvahy a chuti. Rozhodnutí je na každém z nás. Hanka nepodstoupila plasticko-chirurgickou operaci v Medicom VIP z rozmaru, ?i na p?ání manžela. Cht?la p?edevším sama a je ráda, že mohla Jirkovi i sob? ud?lat radost. Není to ani o pen?zích, rozmaru, jak by mohl kde kdo ze závisti ?íci. „Plastickou chirurgii si m?že v sou?asné dob? dovolit opravdu každý. Zákrok se dá velice snadno zakoupit na splátky a tudíž je dostupný všem ženám i muž?m. Nejenom ženy totiž chodí na plastiku.“ ?íká MUDr. Víšek z Medicom VIP. Povadlý obli?ej bohužel žádný drahý krém nezachrání. ?as totiž nezastavíme, ale m?žeme omládnutí pomoci. D?ležité je chtít a najít odhodlání se sebou n?co ud?lat. Hanka cht?la, šla za svým cílem a nyní je sebev?domá a š?astná.

0

Komentářů (0)

Opravdu chcete odstranit tento obrázek?

Zaujal Vás tento příběh? Podělte se s námi o ten svůj!

Reklama
Ošetření frakčním laserem - velká spokojenost
Již od počáteční konzultace jsem byla velice mile překvapena profesionalitou a osobním přístupem pana doktora Vidury i se skvělým přístupem personálu. S postupem ošetření i jejími výsledky jsem nadmíru spokojená a mohu jen doporučit.
Účinné ošetření pleti laserem
Jsem moc spokojena,zakrok byl bez bolestny a velmi ucinny, Laser vymazal spoustu malych vrasku a rychle se to hojilo uz za tri dny plet byla skoro normalni zbylo j'en par nepatrnych stroupku,
37 let, odstranění akné

Nemohu hodnotit vysledky, jsrm na zacatku terapie. Ceka me kombinace chemickych peelingu a smootbeamu. Po ukonceni rada sdelim svuj nazor. Pani doktorka Mrzenova velmi prijemna, mila, odpovedela na vsechny me dotazy a vzhledem k memu pozdnimu...

Číst dál

Veškeré informace na této stránce pocházejí od uživatelů portálu, nikoli od lékařů nebo specialistů.

Obsah zveřejněný na portálu Estheticon.cz nemůže v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.