Korekce vrozených vývojových vad prsu (Polandův syndrom, tuberózní prs)

Korekce vrozených vývojových vad prsu (Polandův syndrom, tuberózní prs)
Specializuje se na rekonstrukční plastickou chirurgii (rekonstrukce prsu, chirurgie ruky) a estetickou plastickou chirurgii (estetické zákroky v oblasti obličeje). Absolvolval řadu zahraničních stáží.
Vytvořeno: 12. 3. 2021 · Aktualizováno: 20. 5. 2022

Atraktivita poprsí velmi úzce souvisí i s tvarem a velikostí hrudníku. Pěkně formovaný ženský hrudník bez prsou, nebo s deformovaným tvarem prsou může působit nositelkám podobný handicap a stejně nepříjemné pocity jako deformovaný hrudník s krásnými prsy. Jaké jsou vrozené vývojové vady prsu a jak se řeší jejich korekce?

Vrozené deformity hrudníku

Vrozené deformity hrudníku jsou patrné již po narození a v dětství. Jsou podmíněny tvarem hrudní kosti a žeber. U některých vad nemusí být vyvinuty částečně nebo úplně prsní svaly, případně i ostatní svaly hrudníku.

U některých vrozených vad hrudníku je postižena i horní končetina (nevyvinuté meziprstí, zkrácené prsty nebo celá horní končetina. U dívek s vrozenými deformitami hrudníku se často současně vyskytují i vrozené vady prsu.

U dívek s Polandovým syndromem je to de facto pravidlem, u jiných vývojových vad hrudníku může být vývoj prsu zcela normální.

Vrozené vady prsu

deformity
Vrozené deformity hrudníku

Základy mléčných žláz jsou vytvořeny ihned po narození. Další vývoj a růst ženského prsu ale pokračuje až pod vlivem hormonálních změn v pubertě.

Vrozené vady prsu se tedy oproti deformitám hrudníku projevují až v období puberty. U dívek s vrozenou vadou prsu totiž nejsou během embryonálního vývoje vytvořeny základy mléčných žláz, anebo jsou vytvořeny pouze částečně.

Výsledkem je, že v pubertě na postižené straně nedochází k vývoji a růstu prsu vůbec, vrozené chybění prsu se pak nazývá amastie (případné současné chybění bradavky a dvorce se nazývá athelie). Anebo jsou vytvořeny pouze malé základy žlázy, prsy jsou pak po ukončení růstu sotva patrné (tzv. mikromastie), anebo jsou velmi malé (hypoplazie prsu).

Pokud je základ žlázy na jedné straně výrazně menší než na druhé, tak vzniká vrozená nesouměrnost velikosti prsu (vrozená prsní asymetrie). A nakonec pokud není vyvinuta pouze některá část prsu (např. dolní část prsu), tak vzniká tvarová deformita prsu (např. tuberózní prs).

Méně vyjádřené vrozené deformity prsu a hrudníku jsou častější než závažné malformace.

Vliv deformity / asymetrie prsu na psychiku žen

Více vyjádřené vady mohou mít nepříznivý vliv na osobní i společenský život dospívající ženy. Dívky s vrozenou deformitou hrudníku si začnou vadu více uvědomovat až v období dospívání, tedy de facto ve stejném období jako dívky s vrozenými vadami a deformitami prsu.

Jedná se o období, kdy jsou dívky emočně nestabilní, stydlivé a snadno zranitelné nešetrnými poznámkami z okolí. Mohou prožívat i pocity méněcennosti. Často se pak vyhýbají různým aktivitám a straní se kolektivu svých vrstevníků.

Pacientka před a 6 měsíců po korekci levého prsu lipomodelací, modelaci bradavek a po mastopexii pravého prsu
Pacientka před a 6 měsíců po korekci levého prsu lipomodelací, modelaci bradavek a po mastopexii pravého prsu

Vrozená vada prsu: Polandův syndrom

Typickým příkladem kombinované vrozené vady je Polandův syndrom. Jedná se o vrozenou vadu hrudníku a horní končetiny pojmenovaná po britském lékaři Alfredu Polandovi.

Základním znakem je nevyvinutí velkého prsního svalu, který může být spojen s jinou vrozenou anomálií horní končetiny (oslabení nebo zkrácení končetiny, srůsty meziprstí).

Polandův syndrom se vyskytuje cca 3x častěji u chlapců než u dívek. U dívek s Polandovým syndromem bývá na postižené straně v různé míře narušen i vývoj prsu (amastie, mikromastie, hypoplazie – viz výše).

Prs (pokud je vyvinut) bývá na hrudníku často uložen v abnormální poloze, popřípadě je i deformovaný jeho tvar. Dvorec bývá oproti zdravé straně nápadně menší, v některých případech bradavka a dvorec zcela chybí (athelie).

Vrozená vada prsu: Tuberózní prs

Typickým příkladem vrozené tvarové deformity prsu je tuberózní prs. Deformita je podmíněna nevyvinutím některé části prsu.

Tuberózní prs se dělí na tři stupně deformity:

  1. Při prvním stupni deformity je porušen vývoj dolní vnitřní části prsu.
  2. Při druhém stupni je nedostatečně vyvinuta dolní část prsu pod bradavkou, tedy chybí typický tvar a objem prsu pod dvorcem. Naopak horní vyvinutá část prsu je zachovalá a může přetáčet bradavku (až povislý prs s bradavkami dolů).
  3. U třetího stupně zůstává zachován pouze zbytek žlázy pod roztaženým dvorcem. Vzniká typický tuberózní (hrbolovitý) tvar prsu, na jejímž vrcholu je velký vyklenutý dvorec a bradavka (z latinského „tuber“ – hrbol). Dívky mají většinou deformovaná obě prsa, ale stupeň deformity se může na každé straně značně lišit. Prsní asymetrie zvýrazňuje patrnost vady.

Vrozená asymetrie prsou

Vrozená asymetrie prsou je daná pouze rozdílnou velikostí prsou, které mají jinak zcela normální tvar. Významná vrozená prsní asymetrie může mít podobně nepříznivý vliv na zdravý osobní vývoj mladé ženy jako ostatní výše uvedené vady.

Vpáčený hrudník

Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění charakterizované nálevkovitým vklesnutím hrudní stěny v místě hrudní kosti. Výška hrudníku může být na každé straně odlišná. Vpáčený hrudník (latinsky pectus excavatum) je častější u mužů. Ženy s vpáčeným hrudníkem mívají často menší velikost prsou, a vada je více patrná v případech, kdy prsy směřují k sobě.

Ženy a dívky s vpáčeným hrudníkem ale nejčastěji trápí propadlina ve výstřihu. Proto se často obracejí na plastického chirurga s požadavkem na zvětšení prsu implantátem.

Chirurgická léčba vrozených vad prsu

Na chirurgickou léčbu vrozených vad prsu a hrudníku jsou kladeny specifické nároky. Léčba by měla být v ideálním případě zahájena včas, aby se předcházelo dopadu na osobnostní vývoj pacientek.

V maximální možné míře by měly být upřednostňovány minimálně rizikové a co nejméně zatěžující operace plastiky prsou, které zanechávají minimální množství jizev, a současně přinášejí trvalý výsledek.

Korekce vrozených vad prsů pomocí prsních implantátů

asymetrie-prsu
Korekce vrozené prsní asymetrie lipomodelcí (levého prsu) a modelací prsu s augmentací vlastním tukem (pravého prsu)

Ke korekci vrozených deformit prsu jsou v ČR doposud nejčastěji používané silikonové prsní implantáty. Za relativní výhodou modelace prsou pomocí implantátu může být považována skutečnost, že se objem prsu vytváří najednou. Tvar prsu je ale přitom definován hlavně tvarem prsního implantátu a možnosti dalšího tvarování prsu jsou omezené.

Polandův syndrom

U Polandova syndromu se implantát umísťuje přímo pod tenkou kůži (mléčná žláza a prsní sval chybí zcela nebo alespoň částečně).

Umístěním implantátu se ještě více zvýrazňuje abnormální umístění bradavky, která se pak z těchto důvodů chirurgicky přemísťuje (jizva kolem dvorce).

Tuberózní prsa

Limitací použití implantátu u tuberózní deformity prsu je skutečnost, že se implantátem zvýrazňuje i vyboulení dvorce nad žlázou. Proto je pro dosažení odpovídajícího výsledku nezbytné provést také vnitřní modelací mléčné žlázy.

Nevýhody:

  • Kolem implantátu se pod tenkou kůží může častěji tvořit kontrahující se vazivová jizva, tzv. kapsulární kontraktura, která deformuje tvar prsu.
  • Dále může implantát měnit svoji polohu, anebo prasknout.

Pro všechny tyto komplikace je zpravidla nezbytné implantát v pozdějším věku pacientky měnit.

Vpáčený hrudník

Dosažení uspokojivého výsledku augmentace prsu u vpáčeného hrudníku pomocí klasického prsního implantátu je velmi problematické s výjimkou méně významných, tedy spíše naznačených deformit, protože se neřeší příčina stavu – prohlubeň na hrudníku.

Pokud je hrudník více vpáčený, tak augmentace prsu klasickým implantátem vede ke sblížení prsou. Mezera mezi prsy se tím zužuje, ale současně se ještě více prohlubuje. Přechod mezi hrudníkem a prsem se tak stává nápadnější, což nepůsobí přirozeně.

Korekce vrozených vad prsů pomocí lalokových plastik

Rekonstrukce prsu vlastní tkání pomocí tzv. lalokových plastik je zatížena morbiditou v oblasti odběrového místa (po odběru břišního laloku např. jizva na břiše), proto se dnes u vrozených vývojových vad prsu používá jako metoda první volby spíše okrajově (na rozdíl od pacientek s chybění prsu po mastektomii, které z redukce kožního nadbytku na břiše mohou i profitovat).

Korekce vrozených vad prsů pomocí vlastního tuku

Lipomodelace prsu představuje největší pokrok v plastické chirurgii prsu v posledních dvou desetiletích.

Jedná se o přenos tukové tkáně odebrané liposukcí z míst jejího nadbytků do oblasti prsu, kde je potřebná pro nahrazení chybějícího objemu a ke korekci tvaru. Tuk je po odsátí přenášen v injekční formě.

Metoda bývá často označovaná anglickými termíny lipofilling nebo fat grafting, případně i termínem lipografting, či jednoduše „operací vlastním tukem“.

Může být použita samostatně jako hlavní operační technika, anebo je nedílnou součástí kombinovaných chirurgických postupů, kdy se se přenos tuku kombinuje s použitím jiné operační techniky (např. s použitím silikonového implantátu). Vyznačuje se nízkou invazivitou při využití vlastních tkání, krátkou dobou hospitalizace a rekonvalescence.

Lipomodelace prsu je pacientkami velmi dobře tolerována vzhledem k malým jizvám na prsu i v místě odběru, pro nízký počet chirurgických komplikací a nakonec i pro jistý estetický bonus po liposukci v místě odběru tukové tkáně.

Technika lipomodelace představuje efektivní způsob korekce vrozených vývojových vad prsu a hrudníku, pomocí které lze vadu korigovat u většiny dívek a žen výhradně vlastním tukem.

U dívek s vrozenou prsní asymetrií lze účinně a citlivě korigovat rozdílnou velikost prsou. Kromě zvětšení objemu prsu lze u tuberózního prsu účinně korigovat typické vyklenutí dvorce, modelovat nevyvinutou dolní část prsu, a tak posouvat podprsní rýhu směrem dolů. U Polandova syndromu lze navíc měnit polohu dvorce a bradavky.

Rekonstruovaný prs má přirozený tvar a konzistenci, je tvořen výhradně vlastní tkání, odpadají tak komplikace spojené s použitím implantátů. Prs se vytváří postupně v několika etapách, ke korekci vrozené prsní asymetrie a tuberózní deformity jsou potřeba nejčastěji 2 etapy lipomodelace, u Polandova syndromu pak 3 až 4 etapy podle velikosti zdravého prsu. Vzhledem k tomu, že se prs vytváří postupně, tak je možné s rekonstrukcí u výraznějších vrozených vad začít dříve, v rané adolescenci, tedy i ve věku 13 až 14 let, tedy v době, kdy pacientky vnímají vadu nejintenzivněji. Na další růst nepostiženého prsu lze reagovat elegantně další etapou lipomodelace prsu.

Srovnání metod léčby

Korekce vrozených vývojových vad prsu a hrudníku technikou lipomodelace je ideální léčebná strategie u dívek, které mají nevyvinutý nebo deformovaný prs na jedné straně, ale také u dívek s oboustranným postižením, které mají dostatek tukové tkáně na odběrových místech.

U štíhlých pacientek s oboustranným postižením převažují výhody použití silikonových implantátů. Volba operační techniky je však značně individuální, často je třeba u jednoho pacienta kombinovat více operačních postupů. Zásadní pro výběr rekonstrukční techniky je přání pacientky, a rodičů u nezletilých pacientek.

Lipomodelace prsu je dnes i nedílnou součástí moderní chirurgické léčby vpáčeného hrudníku (pectus excavatum). U dívek (žen) s mírnou deformitou lze poměry na hrudníku korigovat spolu s mírným zvětšením prsou během 2 etap lipomodelace. V případě potřeby významnějšího zvětšení prsu u dívek s mírnou deformitou hrudníku, doporučujeme korigovat propadlinu na hrudníku vlastním tukem, a zvětšení prsu provést technikou kompozitní augmentace prsu, při které se přenos tuku kombinuje s použitím prsního implantátu (tukem se vyplňuje zejména oblast dekoltu).

U dívek s významnou deformitou hrudníku je účinnější propadlinu na hrudníku korigovat pomocí na míru zhotoveného 3D silikonového implantátu, a současně provést dle požadavku na zvětšení prsou buď augmentaci prsou technikou lipomodelace (2 etapy), anebo technikou kompozitní augmentace prsu. Stejný algoritmus používáme při korekci u chlapců s tím rozdílem, že neprovádíme augmentaci prsu, ale pouze korigujeme deformitu hrudníku (lipomodelací nebo pomocí na míru zhotoveného 3D silikonového implantátu).

Informace zveřejňované na portálu Estheticon.cz nemohou v žádném případě nahradit konzultaci pacienta s lékařem. Estheticon.cz není odpovědný za produkty nebo služby nabízené odborníky.