Lipofilling, Lipografing, Lipotransfer (p?enos a aplikace vlastnho tuku)

Index spokojenosti 94% Index spokojenosti Zaloeno na 78 hodnocen pacient?

Po desetilet se uv vlastn tuk pro ?een nedostate?nho relifu t?la, ?i dokonce skute?nch defekt? zevnho tvaru. Mezi nej?ast?j indikace p?enosu tuku tzv. t?povn pat?: korekce jizev, korekce deformit po liposukci, modelace voblasti obli?eje (tv?e, v?ka, rty, nos), zv?ten hd ?i prs?, omlazen h?bet? rukou a omlazen dekoltu.

Zkrok se skld ze t? krok?

Vechny tyto vkony sestvaj ze t? fz. Prvn je odb?r tkn?, dal p?prava materilu k uit a posledn je samotn aplikace. Podle rozsahu je mon provst operaci bu? v mstn ?i celkov anestezii.

Odb?r se provd z mst, kter jsou b?n? obda?en vy vrstvou podkon tukov tkn?. Ideln je, pokud sou?asn? odb?r spln funkci poadovanho zmenen ur?it nadbyte?n partie. I proto to bvaj stehna anebo st?na b?in, ?i hd?. Do odb?rovho msta se nejd?ve injikuje fyziologick roztok, kter tuk zpevn a zrove? vrstvu svm objemem zesl. Potom z malho vpichu se kanylou o pr?m?ru 1 - 3 mm provd odsvn jako p?i liposukci. Rozdl je v tom, e v tomto p?pad? mus bt sac tlak co mon nejjemn?j, take se v?tinou neuv p?stroj, ale odb?r se provd z ruky pomoc st?ka?ky. Pokud se poda? odebrat tuk bez p?m?si krve, tak se t?p neupravuje. Mal p?m?s t?ln tekutiny je naopak p?nosn, protoe obsahuje p?sobky a kmenov bu?ky, kter zlepuj hojen t?pu.

K otzce kmenovch bun?k je nutno zd?raznit, e jsou samoz?ejm? v tukov tkni dosp?lho ?lov?ka p?tomny, a tedy se p?en sou?asn? s n. Jsou i metody, kdy je mono z ?sti t?pu tyto bu?ky odd?lit a ?st, kter se uije ke t?povn, je jimi obohacena. Je t?eba si uv?domit, e tuk je energetickou zsobrnou, a proto se s nejv?t pravd?podobnost tyto bu?ky v oblasti opera?n rny nem?n na tukov zral bu?ky ale na typ, kter t?lo pot?ebuje k hojen, tedy bu?ky pro stavbu cv anebo vaziva. Tam, kde je v zskanm materilu obsaena vznamn? krev, tak se tk? promv malm mnostvm fyziologickho roztoku. Prakticky bezprost?edn? po odb?ru se t?p aplikuje do msta ur?en op?t pomoc tenk kanyly se st?ka?kou. Aplikace shluk? tukovch bun?k se toti d?je do jemnch kanl?, kter mohou novotvo?en cvy pror?st a tak implantovanou tk? spojit s cirkula?nm zsobovacm systmem. Jinak by toti dolo ke vst?ebn tuku dky jeho postupnmu odum?en a odplaven.

P?edpokldan efekt je jednak zv?ten objemu oblasti, kam byl tuk implantovn, ale tak i zlepen jejho prokrven dky novotvo?en cvn sti. Z toho vyplvaj i indikace. Cel vkon trv od malho rozsahu v dlce zhruba jedn hodiny a po n?kolik hodin p?i objemnm a sloitm p?enosu.

sp?nost operace zvis na n?kolika faktorech:

  • Dostatek materilu k odb?ru
  • etrn odb?r
  • etrn manipulace s odebranm materilem
  • Msto uit mus bt dostate?n? prostorn pro pot?ebn objem, aby t?p neutla?ovalo, a mus mt schopnost produkce novch cv

Indikace tohoto vkonu je postavena na ve uvedench podmnkch a samoz?ejm? na v?li konkrtnho jedince, protoe poopera?n pr?b?h jako kad jin vyaduje dobrou spoluprci. Poopera?n? obvykle pacient dostv antibiotika, infuze a lky proti bolestem. Bezprost?edn hojen trv zhruba 1 - 2 tdny. Po tuto dobu je pot?eba dodrovat relativn t?lesn klid, chladit operovan msta a tm sniovat otok i bolestivost, nosit elastick podp?rn nvleky a povat dostate?n mnostv tekutin.

Dal proces hojen trv zhruba n?kolik tdn?, po jejich dobu nen vhodn vy t?lesn aktivita. Je vhodn nadle dret pitn reim a po ur?itou dobu kad den i nosit elastick podp?rn nvleky. Men t?povn posta? provst jednou, nicmn? v?tinou se vkon 2 - 3x opakuje, efekt je pot trval.

Kdy nen mon aplikaci vlastnho tuku podstoupit?

Kontraindikac opera?nho vkonu jsou zvan intern onemocn?n p?edevm srdce a cvnho systmu, metabolizmu a n?kter druhy l?by, mezi ktermi je nutno jmenovat p?edevm lky sniujc imunologickou reakci organizmu a systmovou l?bu zhoubnch ndor?.

Aktualizovno: 21.4.2016

V jaké fázi se nacházíte?

   
Doktor ve Vašem okolí   
Zákroky, na které se chystají ostatní